Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CINEWALL DELUXE

Cinewalldeluxe is een onderdeel van VLEQ Disignbouw
KvK: 68013639
BTW: NL002106671B42
Bank: NL57 INGB 0007 7225 22

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Cinewall Deluxe aan of met klanten worden gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dit geval verwijst “klant” naar elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met Cinewall Deluxe.

 • Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden van kracht.

 • Hanteert de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden? Dan gelden deze voorwaarden alleen door Cinewall Deluxe schriftelijk geaccepteerd is.

Offerte en prijzen

 • De opnamenkosten bedraagt 120EUR (afmeten, bespreken wensen en advies) en dient direct betaald te worden.

 • Alle gegeven offerte gegeven vanuit Cinewall Deluxe zijn vrijblijvend. Pas na schriftelijk ondertekening voor acceptatie door de opdrachtgever van de door de Cinewall Deluxe samengestelde orderbevestiging gaat de overeenkomst van kracht. Alle opgegeven inhoud en omvang van de overeenkomst is bepalend zoals beschreven in de orderbevestiging van Cinewall Deluxe. U tekent tevens ook voor ontvangst van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarde.

 • Alle prijsopgaven zijn expliciet exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

 • In de offerte omschreven aanbiedingen met daarbij ter beschikking gestelde gegevens, denken aan ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, modellen, afbeeldingen met eventuele ter beschikking gestelde bijlage zijn ter alle tijden eigendom van Cinewall Deluxe en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Cinewall Deluxe niet worden gekopieerd, aan derden uitgegeven of ter inzage worden verstrekt.

 • De offerte is onderbouwt onder normale werk-omstandigheden en tijdens normale werkuren, tenzij Cinewall Deluxe dit schriftelijk anders heeft aangegeven.

 • Wanneer de werkbon of de offerte is geaccepteerd en de opdrachtgever hiervoor heeft getekend, en na het getekende offerte aanpassingen wenst kan dit in overleg met Cinewall Deluxe en wordt hiervoor een meerprijs in rekening gebracht. De meerprijs is afhankelijk wat de nieuwe wensen van de opdrachtgever blijkt te zijn.

 • Wanneer de opdrachtgever de opdracht om voor reden dan ook intrekt, is de opdrachtgever verplicht om de reeds aangeschafte grondstoffen en materialen tegen de kostprijs – inclusief lonen en sociale lasten- te betalen.

 • Indien de opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat, waarbij Cinewall Deluxe aan alle voorwaarden in de overeenkomst heeft voldaan, kan de opdrachtgever tegen meerprijs aanpassingen laten aanbrengen.

 • Wanneer de werkbon of de offerte is geaccepteerd en de opdrachtgever de opdracht annuleert, wordt er bij annulering 15% van het totale afgesproken prijs in rekening gebracht. De reeds bestelde goederen, producten en/of grondstoffen dienen ook volledig betaald te worden.

Betaling en ontbinding

 • Bij aflevering dient de betaling direct te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 • Indien de opdrachtgever de betaling niet tijdig voldoet, is de opdrachtgever vanaf dan in verzuim. Hierbij komt een nadere ingebrekestelling van kracht. Een rente van 1% per maand over het afgesproken factuurbedrag wordt dan bij de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij een gedeelte van een maand telt als een volledige maand. Hierbij geldt een minimum van 150EUR.

 • Indien Cinewall Deluxe het verzuimde factuurbedrag uit handen geeft ter incasso, komen alle daar bijhorende verbonden kosten ten laste van de opdrachtgever. Dit geldt over alle kosten, zoals omschreven in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15 % van de vordering zal bedragen, met een geldende minimum van 300EUR. De reeds bestelde goederen, producten en/of grondstoffen dienen ook volledig betaald te worden.

 • De overeengekomen werkzaamheden dienen ten alle tijden door Cinewall Deluxe uitgevoerd te worden, zolang de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen op tijd voldoet. Cinewall Deluxe heeft het recht om de levering op te schorten en de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden wanneer de opdrachtgever de betalingsverplichting niet op tijd voldoet. Cinewall Deluxe heeft onverminderd tevens ook recht op een schadevergoeding.

Levering en Eigendom

Gebreken/klachten en verantwoordelijkheid

Aansprakelijkheid

Toepasselijk recht en forumkeuze

Ervaren team van experts

Vakkundige motage

Maatwerk installatie