Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CINEWALL DELUXE

Cinewall Deluxe onderdeel van Flex
KvK: 76005658
BTW: NL00302362 9B92
Bank: NL35 INGB 0009 1523 10

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Cinewall Deluxe aan of met klanten worden gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dit geval verwijst “klant” naar elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met Cinewall Deluxe.
 2. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden van kracht.
 3. Hanteert de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden? Dan gelden deze voorwaarden alleen door Cinewall Deluxe schriftelijk geaccepteerd is.

Offerte en prijzen

 1. De opnamenkosten bedraagt 120EUR (afmeten, bespreken wensen en advies) en dient direct betaald te worden.
 2. Alle gegeven offerte gegeven vanuit Cinewall Deluxe zijn vrijblijvend. Pas na schriftelijk ondertekening voor acceptatie door de opdrachtgever van de door de Cinewall Deluxe samengestelde orderbevestiging gaat de overeenkomst van kracht. Alle opgegeven inhoud en omvang van de overeenkomst is bepalend zoals beschreven in de orderbevestiging van Cinewall Deluxe. U tekent tevens ook voor ontvangst van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarde.
 3. Alle prijsopgaven zijn expliciet exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 4. In de offerte omschreven aanbiedingen met daarbij ter beschikking gestelde gegevens, denken aan ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, modellen, afbeeldingen met eventuele ter beschikking gestelde bijlage zijn ter alle tijden eigendom van Cinewall Deluxe en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Cinewall Deluxe niet worden gekopieerd, aan derden uitgegeven of ter inzage worden verstrekt.
 5. De offerte is onderbouwt onder normale werk-omstandigheden en tijdens normale werkuren, tenzij Cinewall Deluxe dit schriftelijk anders heeft aangegeven.
 6. Wanneer de werkbon of de offerte is geaccepteerd en de opdrachtgever hiervoor heeft getekend, en na het getekende offerte aanpassingen wenst kan dit in overleg met Cinewall Deluxe en wordt hiervoor een meerprijs in rekening gebracht. De meerprijs is afhankelijk wat de nieuwe wensen van de opdrachtgever blijkt te zijn.
 7. Wanneer de opdrachtgever de opdracht om voor reden dan ook intrekt, is de opdrachtgever verplicht om de reeds aangeschafte grondstoffen en materialen tegen de kostprijs – inclusief lonen en sociale lasten- te betalen.
 8. Indien de opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat, waarbij Cinewall Deluxe aan alle voorwaarden in de overeenkomst heeft voldaan, kan de opdrachtgever tegen meerprijs aanpassingen laten aanbrengen.
 9. Wanneer de werkbon of de offerte is geaccepteerd en de opdrachtgever de opdracht annuleert, wordt er bij annulering 15% van het totale afgesproken prijs in rekening gebracht. De reeds bestelde goederen, producten en/of grondstoffen dienen ook volledig betaald te worden.

Betaling en ontbinding

 1. Bij aflevering dient de betaling direct te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever de betaling niet tijdig voldoet, is de opdrachtgever vanaf dan in verzuim. Hierbij komt een nadere ingebrekestelling van kracht. Een rente van 1% per maand over het afgesproken factuurbedrag wordt dan bij de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij een gedeelte van een maand telt als een volledige maand. Hierbij geldt een minimum van 150EUR.
 3. Indien Cinewall Deluxe het verzuimde factuurbedrag uit handen geeft ter incasso, komen alle daar bijhorende verbonden kosten ten laste van de opdrachtgever. Dit geldt over alle kosten, zoals omschreven in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15 % van de vordering zal bedragen, met een geldende minimum van 300EUR. De reeds bestelde goederen, producten en/of grondstoffen dienen ook volledig betaald te worden.
 4. De overeengekomen werkzaamheden dienen ten alle tijden door Cinewall Deluxe uitgevoerd te worden, zolang de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen op tijd voldoet. Cinewall Deluxe heeft het recht om de levering op te schorten en de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden wanneer de opdrachtgever de betalingsverplichting niet op tijd voldoet. Cinewall Deluxe heeft onverminderd tevens ook recht op een schadevergoeding.
 5. Indien de opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat, waarbij Cinewall Deluxe aan alle voorwaarden in de overeenkomst heeft voldaan, kan de opdrachtgever tegen meerprijs aanpassingen laten aanbrengen.

Levering en Eigendom

 1. Indien de goederen niet naar de locatie van bestemming vervoerd kunnen worden, heeft Cinewall Deluxe het recht om hiervoor opslagkosten in rekening te brengen.
 2. Cinewall Deluxe behoudt het eigendom van alle geleverde goederen, totdat de opdrachtgever alle betalingen volledig heeft voldaan.
 3. Zolang de opdrachtgever niet alle betalingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is het voor de opdrachtgever verboden, om zonder schriftelijke toestemming van Cinewall Deluxe om de geleverde goederen te verpanden of door te verkopen.
 4. Cinewall Deluxe heeft het recht om alle geleverde goederen, in wat voor staat deze ook verkeren of de wijze van verwerkingen terug te nemen, indien de opdrachtgever zijn betaalverplichtingen uit de overeenkomst niet heeft voldaan.
 5. De opdrachtgever machtigt Cinewall Deluxe om zijn/haar terrein en/of gebouwen te betreden en zal alles aan doen om het werk van Cinewall Deluxe niet te verhinderen.
 6. Aan de opdrachtgever worden de kosten voor de terugname doorberekend worden. Op basis van de dagwaarde zal de terugname worden gecrediteerd.

Gebreken/klachten en verantwoordelijkheid

 1. De opdrachtgever is verplicht en zelf verantwoordelijk om direct na aflevering de geleverde producten, goederen en grondstoffen te controleren. Indien er gebreken blijken dient de opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen na levering bij Cinewall Deluxe gemeld te worden, onder vermelding van de omschrijving van de gebreken.
 2. Cinewall Deluxe heeft het recht om de gelegenheid te krijgen om de vastgestelde gebreken door de opdrachtgever te inspecteren. Indien Cinewall Deluxe geen inspectie kan doen dan heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever geen beroep kan doen op de vastgestelde gebreken.
 3. Klachten worden niet in behandeling genomen als;
 • Het goed, grondstof of producten na levering aangepast, gebruikt of verwerkt is.
 • Het goed, grondstof of producten na levering aan derden is overgedragen
 • Het goed, grondstof of producten geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van onzorgvuldig gebruik door opdrachtgever of derden op locatie
 • De opdrachtgever al zijn verplichtingen, zoals betaalverplichtingen, ontijdig is nagekomen tegenover Cinewall Deluxe

Aansprakelijkheid

 1. Cinewall Deluxe is enkel aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden en de opdrachtgever kan aantonen dat dit is veroorzaakt door roekeloosheid of opzet vanuit Cinewall Deluxe.
 2. Cinewall Deluxe is enkel aansprakelijk voor directe schade voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Cinewall Deluxe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. De aansprakelijkheid van Cinewall Deluxe is beperkt tot het bedrag wat overeengekomen is in de overeenkomt.
 5. Cinewall is nimmer aansprakelijk wanneer foto’s, kleuren, tekening en/of omschrijving zoals vermeldt op de website niet overeenkomen. Dit is namelijk allemaal ter indicatie voor de opdrachtgever en kan niet leiden tot het recht op een schadevergoeding of het recht ter ontbinding of opschorting van de overeenkomst.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Het Nederlandse recht is geheel op deze voorwaarden van toepassing.
 2. Indien er geschillen en/of klachten zijn waarbij de opdrachtgever en Cinewall Deluxe niet samen uit kunnen komen, zal er ten alle tijden worden berecht door een bevoegde rechter in Nederland, waarbij het van Cinewall Deluxe is om de opdrachtgever voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats te dagvaarden.
0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegGa terug naar de winkel